The Full Wiki

More info on Yawara!

Yawara!: Quiz

Advertisements
  

Question 1:
Who played Sayaka Honami the movie Yawara!?
Yui Asaka
Yoshino Takamori
Yoshino Takamori
Yûko Minaguchi

Question 2:
What role did Toshihiko Seki play in the movie Yawara!?
Jigoro Inokuma
Kôsaku Matsuda
Kosaku matsuda
Kaoru Hanazono

Question 3:
Who played Kôsaku Matsuda the movie Yawara!?
Toshihiko Seki
Bunta Sugawara
Ichirô Nagai
Keiju Kobayashi

Question 4:
Who played Yawara Inokuma the movie Yawara!?
Yui Asaka
Yûko Minaguchi
Yûko Minaguchi
Chiyoko Kawashima

Question 5:
What role did Akira Kamiya play in the movie Yawara!?
Jigoro Inokuma
Kôsaku Matsuda
Jigoro inokuma
Shinnosuke Kazamatsuri

Question 6:
Who played Fujiko Itô the movie Yawara!?
Yui Asaka
Chiyoko Kawashima
Yoshino Takamori
Yûko Minaguchi

Question 7:
What role did Chiyoko Kawashima play in the movie Yawara!?
Yawara inokuma
Yawara Inokuma
Sayaka Honami
Fujiko Itô

Question 8:
What role did Yoshino Takamori play in the movie Yawara!?
Fujiko Itô
Yawara inokuma
Sayaka Honami
Yawara Inokuma

Question 9:
Who played Shinnosuke Kazamatsuri the movie Yawara!?
Keiju Kobayashi
Akira Kamiya
Ichirô Nagai
Toshihiko Seki

Question 10:
What role did Ichirô Nagai play in the movie Yawara!?
Jigoro Inokuma
Jigoro inokuma
Kôsaku Matsuda
Kosaku matsudaAdvertisements

Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message