The Full Wiki

More info on Karasu Tengu Kabuto

Karasu Tengu Kabuto: Quiz

Advertisements

Question 1:
Who played Karasutengu Kabuto the videomovie Karasu Tengu Kabuto?
Kôzô Shioya
Yasunori Matsumoto
Yasunori Matsumoto
Kan Tokumaru

Question 2:
What role did Tomomichi Nishimura play in the videomovie Karasu Tengu Kabuto?
Jiraiya Byakko
Karasutengu Kabuto
Hiryû/Narrator
Benitengu Genbu

Question 3:
Who played Kuroyasha Dôki the videomovie Karasu Tengu Kabuto?
Kan Tokumaru
Tomomichi Nishimura
Kôzô Shioya
Yasunori Matsumoto

Question 4:
Who played Jaki the videomovie Karasu Tengu Kabuto?
Reizô Nomoto
Tomomichi Nishimura
Yasunori Matsumoto
Shinya ?takiAdvertisements

Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message