The Full Wiki

Akira Kobayashi: Quiz

  
  
  

Did you know ...


More interesting facts on Akira Kobayashi

Include this on your site/blog:
Question 1:
What role did Akira Kobayashi play in the movie Arashi no hatashiji?
6
2
Sakichi Kawanaga
Seijiro Nakamura

Question 2:
What role did Akira Kobayashi play in the movie Arashi o tsukkiru jetto-ki?
Chico Jackson
Takuji Sakaki
Domoto
Michihiko Maki's brother

Question 3:
What role did Akira Kobayashi play in the movie Kôiki bôryoku: ryuuketsu no shima?
Yuuji Komatsu, Oonogi Clan senior member
Seiichi Yatô, Oonogi Clan second-in-command
Shigeo Minato, Oonogi Clan member
Masakichi 'Masa' Jinno, Kansai Syndicate vice-chair

Question 4:
What role did Akira Kobayashi play in the movie Jitsuroku gaiden: Osaka dengeki sakusen?
Yasuda, Red Shirt
Yanai, Striped Jacket
Miyatake
Takayama

Question 5:
What role did Akira Kobayashi play in the movie Kanto mushuku?
Katsura
Yakami
Daiyamondo no Fuyu
Keian's man

Question 6:
What role did Akira Kobayashi play in the movie Bakuto hyakunin?
1
4
3
2

Question 7:
What role did Akira Kobayashi play in the movie Onna no keisatsu?
4
1
3
2

Question 8:
What role did Akira Kobayashi play in the movie Taiheiyo no katsugiboshi?
Andy Shirai
Mr. Shinada
Tetsuji Ibana
Yosuke Sugie

Question 9:
What role did Akira Kobayashi play in the movie Anego?
Soichi Sawaki
Junichi Konno, Boss
Goro Fujikawa
Akihiko Kurosawa

Question 10:
What role did Akira Kobayashi play in the movie Yakuza no uta?
1
4
3
2
Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message